7/01/2555

หางปลาหัวหมวก (NYLON-CLOSE END)

หางปลาหัวหมวก
หางปลาหัวหมวก CE - 3 ( 1.25 mm2 )
หางปลาหัวหมวก CE - 4 ( 2 mm2 )
หางปลาหัวหมวก CE - 5 ( 5.5 mm2 )
หางปลาหัวหมวก CE - 6 ( 8 mm2 )
หางปลาหัวหมวก CE - 7 ( 10 mm2 )
หางปลาหัวหมวก CE - 8 ( 13 mm2 )