7/01/2555

Color Code Sensor ตาไฟสําหรับเครื่องบรรจุซอง

ราคา 18,000 บาท Page 195 Color Code Sensor ตาไฟสำหรับเครื่องบรรจุซอง รุ่น BZJ - 211R BZJ - 211G BZJ - 211RG สีของแสงที่สองออกมา แดง เขียว แดง +เขียว ระยะตรวจจับ หน้าสัมผัสทนได้ 10 มม. ± 2 มม. น้อยกว่า 200 mA หมายเหตุ รหัส Proximity Switch ที่ขึ้นต้นด้วย LT กับ รุ่น LMF เป็นสินค้าตัวเดียวกัน Proximity Switch Model ขนาดหัว ระยะ ตรวจจับ In put Out Put Control Output ราคา (บาท) 3 สาย 6~36 V DC 48 mm 20 mm 2 สาย 90~250V AC 3 สาย 6~36 V DC 2 สาย 90~250V AC 80 mm 1 - 40 mm 2 สาย 90~250V AC 2 สาย 90~250V AC CM18-3008NA 3 สาย NPN NO CM18-3008NB 6-36 V DC NPN NC CM18-3008NC NPN NO+NC 2,500 CM18-2008A 18 mm 0-8 mm 2 สาย SCR NO CM18-2008B 90~250V AC SCR NC 2 สาย 90~250V AC CM34-3020NA 3 สาย NPN NO CM34-3020NB 6~36 V DC NPN NC CM34-2020A 34 mm 0-20 mm 2 สาย SCR NO CM34-2020B 90~250V AC SCR NC ตรวจจับโลหะเท่านั้น ตรวจจับอโลหะ ตรวจจับอโลหะ 2,200 300 mA 3,000 300 mA 2,500 500 mA 500 mA 2,000 LM48-3020NA LM48-2020A ตรวจจับโลหะเท่านั้น NPN NO SCR NO 300 mA 1,100 500 mA 1,200 NPN NO 400 mA 3,400 LMF380-2040A LT380-3040NA LT380-2040A LMF380-3040A 400 mA 3,400 SCR NO 500 mA 3,500 SCR NO 500 mA 3,500 NPN NO CM30-2015A 30 mm 0-10 mm SCR NO 2,500 SDTCD- 2040 LJC18A3- E2K-C25 คำนำ ตาไฟฟจับสี มีหลักการทำงานโดยการ สอ่ งแสงออกไปและตรวจจับความเขม้ ของแสงที่สะท้อนกลับมา โดยแสงที่ส่องออกไปที่วัตถุ สีตา่ ง ๆ กัน จะดูดจับแสงสี และสะท้อนแสงสีออกมา ต่าง ๆ กัน ตามสีของวัตถุ เช่น วัตถุสีทึบมากจะสะท้อน แสงออกมามีความเข้มน้อย สว่ นวัตถุสีสว่างมาก จะสะท้อนแสงออกมามีความเขม้ มาก ตาไฟจับสี สามารถนำไปใช้งานได้กับ เครื่องจักร ต่าง ๆ อาทิ เช่น เครื่องบรรจุ , เครื่องพิมพ  ฯลฯ โดยอาศัยหลักการที่ว่า ตาไฟจับสี สามารถแยกแยะสีต่าง ๆ บนกล่อง / ภาชนะบรรจุภัณฑ์ได้ คู่มือ ตาไฟจับสี รุ่น BZJ ( colour mark sensor )
***สินค้าอาจมีการเปลียนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**


*****สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-3308379-81 *****

***085-6994393 บัว ID.LINE: bourkorn

***089-7736115 ติ๋ม ID.LINE: itim1982

*** อีเมล์.faifathai@gamil.com**