7/02/2555

ชุดป้องกันสัญญาณรบกวน


เครื่องป้องกันสัญญาณรวบกวนภาพกล้องวงจรปิดCCTV สามารถแก้ปัญหา
ภาพล้มภาพลายได้ ใช้ลดสัญญาณรบกวนในบริเวณที่กล้องต้องเดินผ่านสายไฟ
แรงสูงหรือผ่านเครื่องจักรต่างๆ ในเขตโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากบริเวณ
ดั่งกล่าวจะมีคลื่นสนามแม่เหล็กสูง ดังนั้นจึงทำให้กล้องวงจรปิด เกิดภาพล้ม
ภาพลาย
บริษัทฯขอแนะนำสินค้าใหม่ยี่ห้อ SuperOn รุ่น SHB001HT/SHB001HR