6/21/2555

วิธิเข้าหัวแลน Cat5e UTP กับขั้วต่อ RJ45

วิธีการเข้าสายLAN
วิธีการเข้าสาย UTP กับขั้วต่อ RJ45
       1. นำสาย UTP มาปอกฉนวนหุ้มที่ปลายสายทั้งสองด้านยาวประมาณ 3 ซ.ม. เมื่อปอกแล้วจะพบเห็นสายอยู่ 4 คู่ บิดเป็นเกลี่ยวแยกสีไว้ชีดเจน
       2. คลายเกลียวที่สายออก แล้วแรียงสายตามสีที่กำหนด แบ่งการเชื่อมต่อสายสัญญาณได้ 2 วิธี
              2.1 สายสัญญาณชนิดที่เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เข้า Hub หรือ Switch การเชื่อมต่อแบบนี้จะมีการเรียงสีเพื่อเข้าขั้ว RJ45 เหมือนกันทั้งสองด้าน
รูปแสดง การเรียงสีของสาย UTP
ชนิดที่เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เข้า Hub หรือ Switch ความเร็ว 100 Mbps    
หัวสายด้านที่ 1
ลำดับสายที่
หัวสายด้านที่ 2
ขาว
ส้ม
1
ขาว
ส้ม
ส้ม
2
ส้ม
ขาว
เขียว
3
ขาว
เขียว
ฟ้า
4
ฟ้า
ขาว
ฟ้า
5
ขาว
ฟ้า
เขียว
6
เขียว
ขาว
น้ำตาล
7
ขาว
น้ำตาล
น้ำตาล
8
น้ำตาล
              2.2 สายสัญญาณชนิดไขว้สาย เรียกว่า สายคอสโอเวอร์ ( Crossover ) ในกรณีนี้ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองตัวเข้าด้วยกัน
รูปแสดง การไขว้สาย UTP ชนิดที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอรสองตัว
หัวสายด้านที่ 1
ลำดับสายที่
หัวสายด้านที่ 2
ขาว
ส้ม
1
ขาว
เขียว
ส้ม
2
เขียว
ขาว
เขียว
3
ขาว
ส้ม
ฟ้า
4
ฟ้า
ขาว
ฟ้า
5
ขาว
ฟ้า
เขียว
6
ส้ม
ขาว
น้ำตาล
7
ขาว
น้ำตาล
น้ำตาล
8
น้ำตาล

       3. เมื่อเรี่ยงสายตามสีในขั้นตอนที่ 2 แล้วตัดสายให้เหลือประมาณ 1.5 ซ.ม.
       4. เสียบสาย UTP ที่ตัดและเรียงสีไว้แล้ว เข้าไปในขั้วต่อ RJ45 โดยให้หมายเลขสายที่เรากำหนดไว้ตามขั้นตอนที่ 2 ตรงกับหมายเลขขั้ว RJ45
 5. เสียบขั้ว RJ45 เข้าไปในร่องคีม ดันสาย UTP ให้สนิทอีกครั้ง แล้วใช้มือบีบด้ามคีมให้แน่น โลหะทองเหลืองของขั้ว RJ45 จะเข้าไปสัมผัสกับสายทองแดง ข้อควรระวัง การดึงหัว RJ45 ออกจากคีมให้ใช้มือบีบหางพลาสติกสำหรับล็อกก่อน

วิธีเข้าหัวแลน หรือ หัวRJ-45 ตัวผู้กับสาย UTP-CAT5E
     

ตารางที่ 1 แบบ T568B Crossover 

RJ-45
CABLE (CAT 5)
Pin
Symbol
Color
1
TD+ขาวส้ม
2
TD-ส้ม
3
RX+ขาวเขียว
4
Not Assignedน้ำเงิน
5
Not Assignedขาวน้ำเงิน
6
RX-เขียว
7
Not Assignedขาวน้ำตาล
8
Not Assignedน้ำตาลตารางที่ 2 แบบ T568A (Cross)
RJ-45
CABLE (CAT 5)
Pin
Symbol
Color
1
TD+ขาวเขียว
2
TD-เขียว
3
RX+ขาวส้ม
4
Not Assignedน้ำเงิน
5
Not Assignedขาวน้ำเงิน
6
RX-ส้ม
7
Not Assignedขาวน้ำตาล
8
Not Assignedน้ำตาล
วิธีการเข้าหัวทั้ง 2 แบบ
- การเข้าแบบธรรมดา เป็นการเชื่อมต่อแบบต่างอุปกรณ์ เช่น การใช้สายต่อกันระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ Switch หรือ HUB
Crossover Cable
RJ-45 PINRJ-45 PIN
1 Rx+1 Rc+
2 Rc-2 Rc-
3 Tx+3 Tx+
6 Tx-6 Tx-


Straight Through Cable
RJ-45 PINRJ-45 PIN
1 Tx+1 Rc+
2 Tx-2 Rc-
3 Rc+3 Tx+
6 Rc-6 Tx-


- การเข้าแบบไขว้ หรือ Cross เป็นการเข้าสายแบบ เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน เช่น HUB to HUB ,Switch To Swich หรือ คอมพิวเตอร์อ กับ คอมพิวเตอร์ เราสามารถที่จะใช้ระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ NoteBook
Crossover Cable
RJ-45 PINRJ-45 PIN
1 Rx+3 Tx+
2 Rc-6 Tx-
3 Tx+1 Rc+
6 Tx-2 Rc-


Straight Through Cable
RJ-45 PINRJ-45 PIN
1 Tx+1 Rc+
2 Tx-2 Rc-
3 Rc+3 Tx+
6 Rc-6 Tx-

การต่อสาย LAN

สาย LAN


ปัจจุบันสายแลน ใช้สาย 4 คู่ตีเกลียว และเกลียวแต่ละคู้จะมีระยะเกลียวไม่เท่ากัน เพื่อลดการรบกวนระหว่างสาย (Crosstalk) ซึ่งแต่เดิมเป็นปัญหาที่สำคัญมากของสายแลน
1 รูปภาพ 1 สายแลน
โดยสายที่ใช้ในปัจจุบันเป็นสายที่เรียกว่า Category 5 โดยถูกกำหนดให้สามารถรับส่งสัญญาณข้อมูล (data transmission) ได้ถึง 100 เมกกะบิต ต่อ 1 วินาที (100 megabit per second) และจะเรียกง่ายๆ ว่า CAT5 และโดยการใช้สาย CAT5 ทำให้ต้นทุนของการสร้างระบบเครือข่ายท้องถิ่นลดลง การสร้างระบบเครือข่ายท้องถิ่นง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่สำคัญของ CAT5 เป็นสายบิดเกลียว ไม่มีสายชิลด์ หรือเรียกว่า UTP Cable (unshielded twisted pair cable) โดยมีสายทั้งหมด 4 คู่ตีเกลียว หรือ 8 เส้นตัวนำ ตัวนำเป็นสายทองแดงเดี่ยวที่สามารถโค้งงอได้ ซึ่งสายจะต้องติดตั้งสาบแบบเกาะผนัง วางบนเพดาน และห้อยสายเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ รวมทั้งสามารถดัดสายเพื่อต่อเข้ากับ HUB ได้
ปัจจุบัน สาย CAT5 - UTP Cable จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
 1. T568A - ISDN
 2. T568B - AT&T
โดยจะแตกต่างกันที่การเรียงคู่สีของสาย ซึ่งปัจจุบันใช้ T568B - AT&T

T568A -ISDN


 รูปภาพ 2 สาย T568A -ISDN และ T568B-AT&T
มีการจัดเรียงคู่สายดังนี้
คู่สายPinสี
คู่สายที่ 3 ต่อระหว่าง ขาที่ 1 และ 2Pin 1wire color: white/green
Pin 2wire color: green
คู่สายที่ 1 ต่อระหว่าง ขาที่ 4 และ 5Pin 4wire color: blue
Pin 5wire color: white/blue
คู่สายที่ 2 ต่อระหว่าง ขาที่ 3 และ 6Pin 3wire color: white/orange
Pin 6wire color: orange
คู่สายที่ 4 ต่อระหว่าง ขาที่ 7 และ 8Pin 7wire color: white/brown
Pin 8wire color: brown
ตาราง 1 การกำหนดคู่สายของ T568A

T568B - AT&T 
รูปภาพ 3 สาย T568B - AT&T


คู่สายPinสีการใช้งาน
คู่สายที่ 2 ต่อระหว่าง ขาที่ 1 และ 2Pin 1White/OrangeTxData +
Pin 2OrangeTxData -
คู่สายที่ 3 ต่อระหว่าง ขาที่ 3 และ 6Pin 3White/GreenRecvData+
Pin 6GreenRecvData-
คู่สายที่ 1 ต่อระหว่าง ขาที่ 4 และ 5Pin 4Blue
Pin 5White/Blue
คู่สายที่ 4 ต่อระหว่าง ขาที่ 7 และ 8Pin 7White/Brown
Pin 8Brown
ตาราง 2 การกำหนดคู่สายของ T568B

หัวต่อสายแลน RJ-45 Plug


 รูปภาพ 4 หัวต่อสายแลน RJ-45 Plug
ขาของ RJ-45 plug จะเรียงจาก 1 ถึง 8 การนับลำดับที่ของขาให้ดำเนินการดังนี้
 1. เดือยยึดของ RJ-45 plug ลงล่าง
 2. ขาทองแดงขึ้นด้านบนและหันออกนอกตัว
 3. ขาที่ 1 จะนับจากด้านซ้ายมือ

คีมย้ำสายแลนกับ RJ-45 plug


 รูปภาพ 5 ลักษณะทั่วไปของคีมย้ำสายแลน
ส่วนประกอบของคีมย้ำสายแลนจะมีดังนี้
 1. มีดปอกสาย

6 รูปภาพ 6 มีดปอกสาย
สำหรับปอกฉนวนนอก และจะต้องปอกด้วยความระมัดระวังอย่าให้คมมีดบาดเข้าไปที่สายเส้นเล็ก
 1. ก้านรับปลายสาย

7 รูปภาพ 7 ก้านรับปลายสาย
ใช้คู่กับมีดปอกสาย เพื่อได้ความยาวสายตามที่ต้องการ
 1. มีดตัดสาย

8 รูปภาพ 8 มีดปอกสาย

 1. หัวย้ำสายด้านทองแดง

9 รูปภาพ 9 หัวย้ำสายด้านทองแดง
สำหรับกดหัวทองแดงให้ทะลุฉนวนสายและไปกดกับตัวนำไฟฟ้าของสายแต่ละเส้น
 1. หัวย้ำยึดสาย

10 รูปภาพ 10 หัวย้ำยึดสาย
สำหรับกดตัวยึดสายให้แน่นกับ RJ-45 plug

การต่อสายแลนเข้าหัวสาย

 1. ปอกสาย

11 รูปภาพ 11 การปอกสาย

 • ตัดปลายสายให้เสมอกัน
 • สอดสายเข้าระหว่างมีปอกสาย โดยให้ปลายสายยันกับก้านรับปลายสาย
 • กดมีดปอกสายเบาๆ พร้อมหมุนสายโดยให้คมมีดบาดเข้าเฉพาะฉนวนนอก
  อย่าให้คมมีดบาดเข้าฉนวนสายเส้นนำสัญญาณแต่ละเส้น
 • นำคีมออกจากสายและดึงฉนวนนอกออก
 1. แยกคู่สายนำสัญญาณออกจากกัน

12 รูปภาพ 12 การแยกคู่สายออกจากกัน

 1. เรียงเส้นของสายนำสัญญาณ โดยต้องเรียงให้ถูกต้องกับการใช้งาน (สายต่อตรง หรือ สายต่อไขว้) และตัดปลายสายทุกเส้นให้เสมอกัน

 รูปภาพ 13 การเรียงเส้นของสายนำสัญญาณ

 1. สอดสายเข้าใน RJ 45 Plug

14 รูปภาพ 14 สอดสายเข้าใน RJ 45 Plug

 1. 5. ลักษณะการสอดสายที่ดีจะมีดังนี้

15 รูปภาพ 15 ลักษณะการสอดสายที่ดี

 • ปลายสายนำสัญญาณต้องชนขอบในของ RJ 45 Plug
 • ฉนวนนอกต้องอยู่ใต้ตัวยึดสาย
 1. นำสายที่สอดใน RJ 45 Plug สอดเข้าในคีมบีบ

16 รูปภาพ 16 การสายที่สอดใน RJ 45 Plug สอดเข้าในคีมบีบ

การเรียงสายนำสัญญาณ

การเรียงสายนำสัญญาณเพื่อการเข้า RJ-45 Plug นั้น จะมีการเรียงสาย 2 แบบ คือ
 1. แบบต่อตรง (Straight-Through Ethernet Cable) โดยปลายสายทั้งสองด้านจะมีการเรียงสีในเหมือนกันตามแบบมาตรฐานที่กำหนด ใช้สำหรับต่อสายระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และ Hub
 2. แบบต่อไขว้ (Straight-Through Ethernet Cable) โดยปลายสายด้านหนึ่งจะสลับสายกับปลายสายอีกด้านหนึ่ง ซึ่งการเรียงเส้นสายนำสัญญาณเป็นตามมาตรฐานที่กำหนด
 3. บีบคีมให้กด RJ 45 Plug ให้แน่นกับสาย

17 รูปภาพ 17 การย้ำหัวสายให้แน่น

 • หัวย้ำทองแดงจะต้องกดทองแดงให้เขี้ยวฝังทะลุฉนวนของสายตัวนำไปชนกับตัวนำแต่เส้นสายสัญญาณ
 • หัวย้ำตัวยึดสายต้องกดตัวยึดสายให้กดลงในฉนวนนอกเพื่อทำให้สายยึดกับหัว RJ-45 ให้แน่น

การเรียงสีของสายสัญญาณ

การเรียงสีของสายสัญญาณ เพื่อการเข้าหัวสาย RJ-45 Plug จะมี 2 แบบ
 1. แบบต่อตรง (Straight-Through Ethernet Cable) โดยปลายทั้งสองข้างจะมีการเรียงสีเหมือนกันตามที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน ใช้งานดังนี้
  • ต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และ Hub
  • ต่อระหว่าง Uplink Port ของ Hub ตัวที่1 ไปยัง Port ปกติของ Hub ตัวที่2 ซึ่งเป็นการเพิ่ม Port สำหรับต่อเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

18 รูปภาพ 18 การต่อ Uplink ระหว่าง Hub 2 ตัว โดยใช้สายแลนแบบต่อตรง

 1. แบบต่อไขว้ (Crossover Ethernet Cable) โดยสลับสายนำสัญญาณระหว่างหัวสาย RJ-45 Plug ทั้งสองด้าน โดยการสลับสายจะต้องเป็นตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ใช้งานดังนี้
  • ต่อตรงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
  • ต่อระหว่าง Hub 2 ตัว โดยไม่มีการใช้ Uplink Port

19 รูปภาพ 19 ต่อระหว่าง Hub 2 ตัว โดยไม่มีการใช้ Uplink Port และใช้สายแลนแบบต่อไขว้
สายแลนทีใช้จะเป็นสาย CAT5 ที่รู้จักกันมากคือ CAT5-A CAT5-B แต่ปัจจุบันสายที่ใช้งานและมีขายมากจะเป็น CAT5-B ดังนั้น การเรียงสีของสายนำสัญญาณในเอกสารนี้จะกล่าวเฉพาะการเรียงสีของ CAT5-B เท่านั้น

การต่อสายแลนแบบต่อตรง


20 รูปภาพ 20 การต่อสายแลนแบบต่อตรงของ CAT5B หรือ T-568B
การเรียงสีของสายสัญญาณ
Pin 1Orange/WhiteTx1==>1
Pin 2OrangeTx2==>2
Pin 3Green/WhiteRx3==>3
Pin 4Blue-
Pin 5Blue/White-
Pin 6GreenRx3==>3
Pin 7Brown/White-
Pin 8Brown-

การต่อสายแลนแบบต่อไขว้


21 รูปภาพ 21 การต่อสายแลนแบบต่อไขว้

การเรียงสีของสายสัญญาณ
Pin 1Orange/WhiteTx1==>3
Pin 2OrangeTx2==>6
Pin 3Green/WhiteRx3==>1
Pin 4Blue-
Pin 5Blue/White-
Pin 6GreenRx6==>2
Pin 7Brown/White-
Pin 8Brown-

ไม่มีความคิดเห็น: